DỰ ÁN ĐÃ TRIỂN KHAI

LOVERA VISTA
SAFIRA
JAMILA
THE CLASSIA
VEROSA PARK
THE VENICA
ROSITA GARDEN
MERITA
FELIZA
LUCASTA
MELOSA GARDEN
MGE VILLAGE
MEGA RUBY
MEGA RESIDENCE
Khu Công Nghiệp và Tiểu thủ công nghiệp Lê Minh Xuân

  DỰ ÁN ĐANG TRIỂN KHAI

THE PRIVIA
CLARITA
THE SOLINA
EMERIA

  DỰ ÁN SẮP TRIỂN KHAI

Cụm dự án Phong Phú 2
Cụm dự án Bình Trưng
Khu Công nghiệp Lê Minh Xuân (mở rộng)
Mega Township